Scoala Gimnaziala - top

Şcoala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă

str. nr. 19, localitatea Cuza-Vodă

 jud. Călăraşi

 

 

 

 

Telefon

Telefon 0242339323

e-mail sc_cuzavoda@yahoo.com

Xpert Slider

Scoala Gimnaziala Cuza Voda - site oficial

Nu inceta sa inveti

DJ-Catalog2 Frontpage

Ultimele articole

Ziua porților deschise 2019!

ZIUA PORTILOR DESCHISE

ANUNȚ in 07.11.2018, va avea loc consursul de ocupare a catedrei de geografie

                                                                                                                                          

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CUZA VODĂ

TEL/FAX 0242/339323

E-MAIL: sc_cuzavoda@yahoo.com

ANUNȚ

   În data de 07.11.2018, va avea loc la Şcoala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă.

Consursul de ocupare a postului didactic/catedrei care se vacantează pe parcursul anului școlar, pentru următoarea disciplină:

--- Geografie - 8 ore Școala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă+1 oră Școala Nicolae Titulescu

Concursul constă în următoarele probe:

- pentru suplinitorii calificaţi:

-proba scrisa in specialitate si metodica, 4 ore (în data de 07.11.2018, începând cu ora 9,30)

Bibliogarafia de concurs este aceeaşi cu cea de la concursurile de suplinire organizate de ISJ Călăraşi.

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Cuza Vodă în perioada 02.11.2018-

06 .11. 2018 în intervalul orar 800-1400 .

Documentele de înscriere sunt următoarele:

-cerere tip (se ia de la secretariatul unităţii de învăţământ)

-copii de pe actele de studii (suplinitorii cu studii medii necorespunzătoare postului vor face dovada înscrierii la o formă de învăţământ în vederea calificării)

-copii de pe actele de identitate

-aviz medical din care să rezulte că sunteţi apt pentru a preda în învăţământ

-cazier judiciar

DIRECTOR,

PROF. Gherghina Daniela

               

Centre de evaluare psihosomatica constituite conform OMEN 3242 din 23.02.2018

Informatii pentru parinti

Clasa pregătitoare

Consilierea parintilor

ORAR 2 002

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

 ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE : Descarca document

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

 - DOSAR;

- COPIE XEROX CERTIFICAT NAŞTERE COPIL;

- COPIE XEROX ACT DE IDENTITATE AL UNUI PĂRINTE SAU TUTORE LEGAL;

- ADEVERINŢĂ C.J.R.A.E. CARE SĂ ATESTE DEZVOLTAREA PSIHOSOMATICĂ A COPILULUI (NUMAI PENTRU CEI CARE NU AU ÎMPLINIT 6 ANI PÂNĂ LA 31.08.2019)

 

321342 492275347480720 356481563 n

21414593 272198609963190 7002062455926055416 o

 

 

Analiza P.E.S.T.E

I.2. ANALIZA P.E.S.T.(E.L.)

 

DOMENII CONTEXT LOCAL

POLITIC

Context politic favorabil educației, conform PROGRAMULUI DE GUVERNARE 2017:

Prioritate: sporirea calității actului educațional prin crearea de competențe și abilități specifice economiei cunoașterii, a mobilității personalului didactic și de cercetare și a dezvoltării armonioase prin educație fizică și sport;

Măsuri propuse la nivelul învățământului preuniversitar:

-         Mutarea accentului în actul educațional de pe transmiterea de informație pe crearea de competențe pentru viață pe baza nevoilor de dezvoltare personală și umană;

-         Promovarea educației inclusive prin cultivarea toleranței, nediscriminării și acceptării diferenței în școli și în societate;

-         Inițierea reformei curriculare pe toate componentele ei, astfel încât conținutul educațional să corespundă cu cerințele de pe piața muncii și ale societății digitale;

-         Redefinirea statutului cadrului didactic în societate prin salarizare, carieră, criterii de evaluare a performanței, autonomie educațională și integritate;

-         Reducerea birocrației și eliminarea sarcinilor administrative inutile pentru personalul didactic în domeniul educațional;

Primăria localității Cuza Vodă manifestă interes și disponibilitate pentru susținerea unității de învățământ.

ECONOMIC

În urma crizei economico-financiare, Comisia Europeană a elaborat strategiaEuropa 2020, menită să revigoreze economia europeană şi să facă posibilă:

-         „o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii”;

-         reducerea abandonului şcolar sub 10 %;

   În România, deși la nivel declarativ există o preocupare aparte pentru domeniul educației, nu se prefigurează o creştere substanţială a finanţării învăţământului, raportată la procentul real alocat din PIB.

Din bugetul Consiliului Local sunt alocate fonduri destul de însemnate comparativ cu perioada anterioară pentru reabilitare, igienizare, modernizare, dotare, formare, decontarea navetei etc.

SOCIAL

Analiza demografică reliefează, pe fondul tendinței generale de scădere a natalității și populaţiei şcolare, o relativă constanță a efectivului total de elevi în unitatea noastră școlară: aprox. 350 preșcolari și elevi anual.

Un factor negativ asupra frecvenței elevilor și a rezultatelor școlare este mediul de proveniență al acestora: familii dezorganizate, foarte frecvent monoparentale, afectate de nivelul educațional relativ scăzut, de fenomenul tot mai accentuat al migrației, copiii rămânând în grija bunicilor, precum și de situaţia materială precară, reflectată de numărul în continuă creștere al ajutorului social solicitat de aceștia la nivelul primăriei, dar și al dosarelor pentru obținerea rechizitelor gratuite depuse la secretariatul unității. Costul ridicat al rechizitelor, auxiliarelor și materialelor didactice constituie, de asemenea, condiții favorizante ale absenteismului și abandonului școlar.

TEHNOLOGIC

Tehnologia are un rol foarte important în asigurarea calităţii şi a eficientizării procesului de învăţământ. Din punct de vedere tehnologic, se remarcă introducerea la scară tot mai largă a echipamentelor informatice şi a noilor tehnologii la toate nivelurile învăţământului preuniversitar. Pregătirea elevilor pentru o societate a cunoaşterii, a globalizării informaţiilor şi a generalizării tehnologiilor avansate presupune utilizarea maximală a resurselor IT de care dispune şcoala noastră:

-         existenţa unui laborator de informatică dotat cu 20 de calculatoare de tip desktop, conexiune la internet, videoproiector;

-         existenţa paginii WEB a şcolii ca mijloc de promovare a ofertei educaţionale şi de comunicare cu elevii şi părinţii;

-         comunicarea rapidă prin e-mail, dar şi în cadrul unor grupuri cu circuit închis pe diverse reţele de socializare între conducere şi cadre didactice, dar şi între diriginţi/învăţători şi părinţi/elevi;

Se impune mobilizarea cadrelor didactice pentru a urma cursuri de iniţere sau de perfecţionare în domeniul tehnologiei informației şi apredării asistate de calculator, dar şi o dotare mai bună a şcolii cu softuri educaţionale, ebook-uri etc.

ECOLOGIC

-         introducerea în curriculumul la decizia şcolii a disciplinei opţionale Educaţie pentru sănătate;

-         organizarea unor acţiuni în parteneriat cu instituţii care au ca scop conştientizarea de către elevi a necesităţii unei localități curate şi a unui mediu înconjurător sănătos;

-         informarea elevilor cu privire la bolile secolului şi la pericolele care atentează la viaţa lor (consumul de alcool, tutun, droguri, etnobotanice);

LEGISLATIV

Strategiile, documentele de politici educaționale și normele juridice ce reglementează învățământul preuniversitar sunt:

 • Programul de guvernare, prezentat în cadrul domeniului politic;
 • Legea Educației Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie, care aprobă cu modificări şi completăriOUG nr. 75/2005;
 • OMENCS nr. 5079/2016, Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilorde învățământ preuniversitar de stat;
  • Legea 272/2004 privind respectarea drepturilor copilului;
  • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG 582/2016 privind Normele metodologice privind salarizarea personalului didactic (de predare, de conducere de îndrumare și control și a personalului didactic auxiliar);
  • Documente curriculare:
 

Planurile cadru:OMEN 3371/2013 (plan-cadru înv. primar);OMEC 3638/2001 (plan-cadru înv. gimnazial);

Programele școlare:OMEN 3418/2013 – cls pregătitoare, cls. I și II; OMEN 5003/2014 – cls. III și cls. IV; OMECI 5097 și

5098/2009, OMECI 5286/2006 (programe școlare ciclul gimnazial).

 • Legea 319/2006 privind protecția si securitatea muncii;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;