Scoala Gimnaziala - top

Şcoala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă

str. nr. 19, localitatea Cuza-Vodă

 jud. Călăraşi

 

 

 

 

Telefon

Telefon 0242339323

e-mail sc_cuzavoda@yahoo.com

Xpert Slider

Scoala Gimnaziala Cuza Voda - site oficial

Nu inceta sa inveti

DJ-Catalog2 Frontpage

Ultimele articole

Informare privind gradul de vaccinare 1 Noiembrie 2021

GHID_EV_NAT_VIII_2021

Anunț înscriere la grădinită 2021-2022

Anunț înscriere la grădinită  2021 2022

Inscrierea in invatamantul primar 2021-2022

Mai multe detalii despre Inscrierea in invatamantul primar gasiti pe pagina web a Inspectoratului Scolar Judetean Calarasi.

Consultati aici!

Metodologia si calendarul 2021-2022

Inscriere in clasa pregatitoare 2021-2022

Avem o clasă de pregătitoare cu 22 de locuri conform metodologiei.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

- CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE;

- COPIE A ACTULUI DE IDENTITATE AL PĂRINȚILOR/PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL;

- COPIE A CERTIFICATULUI DE NAŞTERE AL COPILULUI ( ACESTEA VOR FI CERTIFICATE CONFORM CU ORIGINALUL DE CĂTRE SECRETARIATUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, PE BAZA DOCUMENTELOR ORIGINALE);

- RECOMANDARE ELIBERATĂ DE UNITATEA DE NIVEL PREȘCOLAR (NUMAI PENTRU CEI CARE NU AU ÎMPLINIT 6 ANI PÂNĂ LA 31.08.2019 ȘI CARE AU FRECVENTAT GRĂDINIȚA);

- ADEVERINŢĂ C.J.R.A.E. CARE SĂ ATESTE DEZVOLTAREA PSIHOSOMATICĂ A COPILULUI (NUMAI PENTRU CEI CARE NU AU ÎMPLINIT 6 ANI PÂNĂ LA 31.08.2019 ȘI CARE NU AU FRECVENTAT GRĂDINIȚA SAU CARE S-AU ÎNTORS DIN STRĂINĂTATE;

- DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE;

 

Tinte strategice

ŢINTA STRATEGICĂ 1 : CDŞ DIVERSIFICAT ŞI ATRACTIV, REALIZAT PRIN CONSULTAREA ELEVILOR ŞI PĂRINŢILOR

 

ŢINTA STRATEGICĂ 1 : CDŞ DIVERSIFICAT ŞI ATRACTIV, REALIZAT PRIN CONSULTAREA ELEVILOR ŞI PĂRINŢILOR
ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

DOVEZI

  1. Aplicarea de chestionare părinţilor şi elevilor referitoare la oferta de discipline opţionale din anul şcolar trecut şi propuneri pentru anul şcolar în curs
Satisfacţia beneficiarilor privind oferta noastră educaţională Oct. 2017

-director

Resp. CEAC- Cățoiu Nicoleta

Resp.comisie curriculum Mihai Anca

educatori,învăţători

-diriginţi

-elevi

-părinţi

-cadre didactice

-chestionare

-cel puţin 4 propuneri vor fi incluse în CDŞ

-chestionarele aplicate părinţilor şi elevilor

-dosarul Comisiei Curriculum

-Lista cu CDŞ şcoală

2. Prelucrarea datelor oferite de chestionare, prezentarea proiectului CDŞ în Consiliul profesoral, în şedinţele cu părinţii şi în orele de dirigenţie - proiect CDŞ unanim apreciat de către elevi, părinţi şi cadre didactice. Nov. 2017

-director

- baza de date

- învăţători

- diriginţi

- proiectul CDŞ va fi aprobat cu peste 90% din voturi Centralizatoarele chestionarelor
3. Testarea opţiunilor elevilor privind CDŞ 2018-2019 -paleta largă a disciplinelor opţionale oferă elevilor posibilitatea alegerii opţionalului dorit Ian. 2018

-  director

Resp. Comisii metodice Mihai Anca, Buzoianu Olga, Căciularu Cosmin

- învăţători, educatori

- diriginţi

- tabele nominale cu opţiuni - toţi elevii vor opta pentru minium un opţional din oferta CDŞ

Fişa de opţiuni a elevilor

4. Integrarea în cadrul orelor de CDŞ a unor strategii didactice activ-participative centrate pe elev Participarea cu interes a elevilor la aceste ore 2017-2018

Director

Toate cadrele didactice

Resp.Comisie curriculum Mihai Anca

Elevi, cadre didactice

Ghid de metode, soft educaţional

Cel puţin75% din cadrele didactice asistate fac dovada folosirii acestor strategii

Cel puţin 90% din elevi vor participa cu drag la aceste ore

Fişa de asistenţă

Chestionare aplicate cadrelor didactice şi elevilor

5. Utilizarea în cadrul orelor de CDŞ a TIC Creşterea eficienţei lecţiilor permanent Cadrele didactice ce predau CDŞ Materialele didactice de care dispune şcoala Cel puţin75% din cadrele didactice asistate fac dovada folosirii acestor strategii. Cel puţin 90% din elevi vor participa cu drag la aceste ore

Fişa de asistenţă

Schiţele/proiectele de lecţie ale cadrelor didactice

ŢINTA STRATEGICĂ 2:

PERSONAL DIDACTIC CU O ÎNALTĂ PREGĂTIRE ŞTIINŢIFICĂ ŞI METODICĂ, RECEPTIV LA NOU ŞI INTERESAT DE PERFECŢIONARE ŞI DORNIC DE PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ DOVEZI
1. Identificarea cadrelor didactice care nu au participat la cursuri de perfecţionare în specialitate şi metodica predării. - existenţa în colectiv de cadre didactice care nu au participat la perfecţionare în ultimii 5 ani Sept 2017

- director

- responsabil cu formarea continua

Bazac Valentina

Cadre didactice - 50% dintre profesori optează pentru participarea la un curs de formare - bugetul şcolii are asigurate sumele necesare pentru perfecţionare cu plata de la bugetul local.
2. Informarea cadrelor didactice cu oferta de formare a CCD. - cadre didactice care îşi manifestă interesul de participa la perfecţionare. Oct. 2017

- director

- responsabil cu formarea continuă

Cojocaru Silica

Cadre didactice -    50% dintre profesori îndeplinesc condiţiile de participare la formare -  dosarul responsabilului cu formarea continuă a cadrelor didactice
3. Participarea cadrelor didactice la activităţi de formare continuă inclusiv grade didactice - 40% dintre profesori vor participa la un stagiu de formare în specialitate Ian-Iun. 2018

- director

- responsabil cu formarea continuă

Bazac Valentina

Cadre didactice - toate cadrele înscrise vor absolvi stagiul de formare - adeverinţele atestate primite la absolvirea cursurilor urmate la CCD Călăraşi sau alte instituţii acreditate
4. Asigurarea încadrării grădiniţei şi şcolii cu cadre didactice calificate Prevederi bugetare care să asigure resursele financiare pentru plata navetei

Septembrie 2017

-  director

Cadre didactice

Acoperirea 100% a posturilor cu cadre calificate Încadrarea personalului şcolii, decizii ISJ Călăraşi, decizii ale directorului
5. Participarea cadrelor didactice la activităţile de perfecţionare organizate la nivel local , judeţean Încadrare cu cadre didactice care, îşi manifestă interesul de a se perfecţiona

Sem.I

Sem.II

- director

- responsabil cu formarea continuă

Bazac Valentina

Cadre didactice -  toate cadrele înscrise vor absolvi stagiul de formare

Procesele –verbale ale comisiilor metodice, declaraţiile pe proprie răspundere ale cadrelor didactice

Fişa de monitorizare a activităţii de perfecţionare

6. Participarea cadrelor didactice la simpozioane, conferinţe naţionale, internaţionale

Perfecţionarea individuală a cadrelor didactice

2017-2018

-     director

-     cadrele didactice din şcoală

Cadre didactice Cel puţin 3 cadre didactice – câte unul de la fiecare nivel de învăţământ va participa la aceste activităţi

Adeverinţe

Diplome

7. Publicarea unor materiale de specialitate în format tipărit sau digital – cu ISSN sau ISBN

2017-2018

Cadrele didactice

Cadrele didactice

1 articol în anul şcolar în curs

Copii ale articolelor

                         

ŢINTA STRATEGICĂ 3

PREVENIREA EŞECULUI ŞCOLAR, CREŞTEREA PERFORMANŢELOR ELEVILOR ŞI INCLUDEREA TUTUROR ELEVILOR ÎNTR-O FORMĂ SUPERIOARĂ DE ŞCOLARIZARE

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ DOVEZI
1. Aplicarea diferenţiată a sarcinilor de lucru pentru elevii cu probleme în învăţare, elaborarea şi realizarea planului de intervenţie personalizat, precum şi a curriculum-ului adaptat. - promovarea reală a tuturor elevilor 2017-2018

- director

- Responsabilii comisiilor metodice Mihai Anca, Buzoianu Olga

- cadre didactice

- elevi

- părinţi

- cadre didactice

- scăderea numărului de corigenţi la maxim 2 corigenți la clasă

Fişa de observaţie a lecţiei

Rezultatele elevilor la testele de evaluare

2. Organizarea, planificarea şi realizarea pregătirii cu elevii capabili de performanţă - elevi foarte bine pregătiţi, capabili să obţină rezultate de performanţă la concursurile şi olimpiadele şcolare, inclusiv o calificare la faza naţională săptămânal

- director

- Responsabilii comisiilor metodice Mihai Anca, Buzoianu Olga

- cadre didactice

- elevi

- părinţi

- cadre didactice

- creşterea cu 20 % a numărului de premii

Olimpiadele şi concursurile şcolare

-    diplomele şi premiile obţinute de elevi
3. Organizarea, planificarea şi realizarea pregătirii suplimentare cu elevii cu nivel scăzut al situaţiei la învăţătură Elevi capabili să obţină note de la 6

săptămânal

- director

- Responsabilii comisiilor metodice Mihai Anca, Buzoianu Olga

- cadre didactice

Elevi

Cadre didactice

-   creşterea cu 25 % a numărului de elevi cu rezultate bune la învăţătură

Situaţia rezultatelor obţinute de elevi

4. Organizarea, planificarea şi realizarea pregătirii suplimentare cu elevii de clasa a VIII-a în vederea susţinerii Evaluării Naţionale Elevi capabili să obţină note de minim 5 la EN

Sem.I

     Sem.II

- director

- Responsabilii comisiilor metodice Mihai Anca, Buzoianu Olga

Elevi

Cadre didactice

- creşterea cu 15 % a numărului de elevi ce vor obţine peste 5 la EN

Situaţia rezultatelor obţinute de elevi

ŢINTA STRATEGICĂ 4

MODERNIZAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI GESTIONAREA PATRIMONIULUI ŞCOLII ÎN VEDEREA PROMOVĂRII UNUI MEDIU ŞCOLAR PRIETENOS ŞI UN ÎNVĂŢĂMÂNT MODERN

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ DOVEZI
  1. 1.Gestionarea şi întreţinerea patrimoniului din clase
-  ambient şcolar igienic şi plăcut 2017-2018

- învăţători

- diriginţi

- elevi

- părinţi

- personal administrativ

- scăderea cu 50% a pagubelor realizate de către elevi - procesele –verbale de predare primire ale materialelor dotărilor primite –gestionar –cadru didactic.cadru didactic/ învăţător/dirginte-elev
  1. 1.Achiziţionare:

5 calculatoare, 2 videoproiectoare, 2 table magnetice pentru grădiniţă,

4   table magnetoplan pentru învăţământ primar

-  creşterea calităţii actului didactic

Sep.2017-

August 2018

- director

- administrator financiar

Lucan Alina

- bugetul local

- extrabugetar

- creşterea cu 20% a numărului de calculatoare - facturile produselor achiziţionate
3. Zugrăvirea sălilor de clasă, a holurilor şi grupurilor sanitare - crearea de condiţii igienice în spaţiul şcolar Aug.2018

- director

- administrator financiar

- bugetul local

- personal adm.

-mediu ambiant igienic şi estetic Starea spaţiilor zugrăvite

4. Schimbarea parchetului în sălile de clasă

Corp A

-    crearea de condiţii igienice în spaţiul şcolar Iulie –august 2018

-director

administrator financiar

-    Consiliul local

Desfăşurarea orelor de curs în condiții optime -      contractul de lucrări, procesele-verbale de recepţie a lucrărilor

5. Montarea de lambriu în sălile de clasă

Corp A

-    crearea de condiţii igienice în spaţiul şcolar

Iulie –august 2018

-     director

-     administrator financiar

Surse extrabugetare

Desfăşurarea orelor de curs în condiții optime

Factura de achiziţiee procesul –verbal de recepţie a lucrării

ŢINTA STRATEGICĂ 5

PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII ŞI CREŞTEREA PRESTIGIULUI ŞCOLII ÎNTR-UN MEDIU CONCURENŢIAL

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ DOVEZI
1. Dezvoltarea de relaţii de parteneriat cu instituţii din judeţ - integrarea activităţilor elevilor şi cadrelor didactice în viaţa spirituală a municipalităţii Sem I

- director

- consilier proiecte şi programe educative

Marin Georgeta

- elevi

- părinţi

-cadre didactice

- creşterea cu 15% a numărului de proiecte de parteneriat

-   proiectele de parteneriat

2. Popularizarea prin intermediul mass-media a factorior implicaţi în activităţi de parteneriat - comunitatea face cunoştiinţă cu realităţile şi preocupările şcolii 2017-2018

- director

- consilier proiecte şi programe educative

Marin Georgeta

- elevi

- părinţi

- cadre didactice

- minimum o apariţie pe săptămână în mass media locală
3. Realizarea zilei şcolii prin implicarea părinţilor şi a comunităţii locale - dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie-comunitate Decembrie 2017 - director

- elevi

- părinţi

- cadre didactice

- realizarea unui număr din revista şcolii „Cuza Vodă”

- fotografii ale activităţilor efectuate

4. Implicarrea părinţilor în acţiuni de promovare a imaginii şcolii, realizarea de serbări, carnavaluri, tombole - dezvoltarea relaţiei şcoală-familie Sem I, II

- director

- consilier proiecte şi programe educative

Marin Georgeta

- elevi

- părinţi

- cadre didactice

- organizarea unor activităţi lunare

Fotografii

5. Realizarea proiectului educaţional

”Doar Împreună Reușim”

-  organizarea unui simpozion regional Sem II

- director

- coordonatorii proiectului

- elevi

- părinţi

- cadre didactice

- organizarea activităţilor conform calendarului activităţilor proiectului

Proiect   educaţional

Procese verbale

fotografii

6. Teme la lectoratele cu părinţii privind modalităţile de implicare ale acestora în viaţa şcolii Implicarea într-un număr mai mare a părinţilor în viaţa şcolii

Sem I, II

2017-2018

- director

- Consilier educativ Marin Georgeta

elevi

- părinţi

- cadre didactice

- reprezentanţi Consiliul local

organizarea lectoratelor conform graficului

Dosarul Consilierului educativ

Procese verbale

7 . Îmbunătăţirea site-ul şcolii

-     editarea de pliante, afişe şi alte materiale de promovare a şcolii

Creşterea prestigiului şcolii

Permanent

-  director

Bazac Valentina

Cățoiu Nicoleta

Marin Georgeta

Toatele cadrele didactice

elevi

- părinţi

- cadre didactice

- reprezentanţi Consiliul local

- editarea de pliante - minim 3 pe semestru, afişe şi alte materiale de promovare a şcolii Pliante, afişe, site-ul şcolii
X

Right Click

No right click