Scoala Gimnaziala - top

Şcoala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă

str. nr. 19, localitatea Cuza-Vodă

 jud. Călăraşi

 

 

 

 

Telefon

Telefon 0242339323

e-mail sc_cuzavoda@yahoo.com

Xpert Slider

Scoala Gimnaziala Cuza Voda - site oficial

Nu inceta sa inveti

DJ-Catalog2 Frontpage

Ultimele articole

Informare privind gradul de vaccinare 1 Noiembrie 2021

GHID_EV_NAT_VIII_2021

Anunț înscriere la grădinită 2021-2022

Anunț înscriere la grădinită 2021 2022

Inscrierea in invatamantul primar 2021-2022

Mai multe detalii despre Inscrierea in invatamantul primar gasiti pe pagina web a Inspectoratului Scolar Judetean Calarasi.

Consultati aici!

Metodologia si calendarul 2021-2022

Inscriere in clasa pregatitoare 2021-2022

Avem o clasă de pregătitoare cu 22 de locuri conform metodologiei.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

- CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE;

- COPIE A ACTULUI DE IDENTITATE AL PĂRINȚILOR/PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL;

- COPIE A CERTIFICATULUI DE NAŞTERE AL COPILULUI ( ACESTEA VOR FI CERTIFICATE CONFORM CU ORIGINALUL DE CĂTRE SECRETARIATUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, PE BAZA DOCUMENTELOR ORIGINALE);

- RECOMANDARE ELIBERATĂ DE UNITATEA DE NIVEL PREȘCOLAR (NUMAI PENTRU CEI CARE NU AU ÎMPLINIT 6 ANI PÂNĂ LA 31.08.2019 ȘI CARE AU FRECVENTAT GRĂDINIȚA);

- ADEVERINŢĂ C.J.R.A.E. CARE SĂ ATESTE DEZVOLTAREA PSIHOSOMATICĂ A COPILULUI (NUMAI PENTRU CEI CARE NU AU ÎMPLINIT 6 ANI PÂNĂ LA 31.08.2019 ȘI CARE NU AU FRECVENTAT GRĂDINIȚA SAU CARE S-AU ÎNTORS DIN STRĂINĂTATE;

- DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE;

 

Analiza P.E.S.T.E

I.2. ANALIZA P.E.S.T.(E.L.)

 

DOMENII CONTEXT LOCAL

POLITIC

Context politic favorabil educației, conform PROGRAMULUI DE GUVERNARE 2017:

Prioritate: sporirea calității actului educațional prin crearea de competențe și abilități specifice economiei cunoașterii, a mobilității personalului didactic și de cercetare și a dezvoltării armonioase prin educație fizică și sport;

Măsuri propuse la nivelul învățământului preuniversitar:

-         Mutarea accentului în actul educațional de pe transmiterea de informație pe crearea de competențe pentru viață pe baza nevoilor de dezvoltare personală și umană;

-         Promovarea educației inclusive prin cultivarea toleranței, nediscriminării și acceptării diferenței în școli și în societate;

-         Inițierea reformei curriculare pe toate componentele ei, astfel încât conținutul educațional să corespundă cu cerințele de pe piața muncii și ale societății digitale;

-         Redefinirea statutului cadrului didactic în societate prin salarizare, carieră, criterii de evaluare a performanței, autonomie educațională și integritate;

-         Reducerea birocrației și eliminarea sarcinilor administrative inutile pentru personalul didactic în domeniul educațional;

Primăria localității Cuza Vodă manifestă interes și disponibilitate pentru susținerea unității de învățământ.

ECONOMIC

În urma crizei economico-financiare, Comisia Europeană a elaborat strategiaEuropa 2020, menită să revigoreze economia europeană şi să facă posibilă:

-         „o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii”;

-         reducerea abandonului şcolar sub 10 %;

   În România, deși la nivel declarativ există o preocupare aparte pentru domeniul educației, nu se prefigurează o creştere substanţială a finanţării învăţământului, raportată la procentul real alocat din PIB.

Din bugetul Consiliului Local sunt alocate fonduri destul de însemnate comparativ cu perioada anterioară pentru reabilitare, igienizare, modernizare, dotare, formare, decontarea navetei etc.

SOCIAL

Analiza demografică reliefează, pe fondul tendinței generale de scădere a natalității și populaţiei şcolare, o relativă constanță a efectivului total de elevi în unitatea noastră școlară: aprox. 350 preșcolari și elevi anual.

Un factor negativ asupra frecvenței elevilor și a rezultatelor școlare este mediul de proveniență al acestora: familii dezorganizate, foarte frecvent monoparentale, afectate de nivelul educațional relativ scăzut, de fenomenul tot mai accentuat al migrației, copiii rămânând în grija bunicilor, precum și de situaţia materială precară, reflectată de numărul în continuă creștere al ajutorului social solicitat de aceștia la nivelul primăriei, dar și al dosarelor pentru obținerea rechizitelor gratuite depuse la secretariatul unității. Costul ridicat al rechizitelor, auxiliarelor și materialelor didactice constituie, de asemenea, condiții favorizante ale absenteismului și abandonului școlar.

TEHNOLOGIC

Tehnologia are un rol foarte important în asigurarea calităţii şi a eficientizării procesului de învăţământ. Din punct de vedere tehnologic, se remarcă introducerea la scară tot mai largă a echipamentelor informatice şi a noilor tehnologii la toate nivelurile învăţământului preuniversitar. Pregătirea elevilor pentru o societate a cunoaşterii, a globalizării informaţiilor şi a generalizării tehnologiilor avansate presupune utilizarea maximală a resurselor IT de care dispune şcoala noastră:

-         existenţa unui laborator de informatică dotat cu 20 de calculatoare de tip desktop, conexiune la internet, videoproiector;

-         existenţa paginii WEB a şcolii ca mijloc de promovare a ofertei educaţionale şi de comunicare cu elevii şi părinţii;

-         comunicarea rapidă prin e-mail, dar şi în cadrul unor grupuri cu circuit închis pe diverse reţele de socializare între conducere şi cadre didactice, dar şi între diriginţi/învăţători şi părinţi/elevi;

Se impune mobilizarea cadrelor didactice pentru a urma cursuri de iniţere sau de perfecţionare în domeniul tehnologiei informației şi apredării asistate de calculator, dar şi o dotare mai bună a şcolii cu softuri educaţionale, ebook-uri etc.

ECOLOGIC

-         introducerea în curriculumul la decizia şcolii a disciplinei opţionale Educaţie pentru sănătate;

-         organizarea unor acţiuni în parteneriat cu instituţii care au ca scop conştientizarea de către elevi a necesităţii unei localități curate şi a unui mediu înconjurător sănătos;

-         informarea elevilor cu privire la bolile secolului şi la pericolele care atentează la viaţa lor (consumul de alcool, tutun, droguri, etnobotanice);

LEGISLATIV

Strategiile, documentele de politici educaționale și normele juridice ce reglementează învățământul preuniversitar sunt:

 • Programul de guvernare, prezentat în cadrul domeniului politic;
 • Legea Educației Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie, care aprobă cu modificări şi completăriOUG nr. 75/2005;
 • OMENCS nr. 5079/2016, Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilorde învățământ preuniversitar de stat;
  • Legea 272/2004 privind respectarea drepturilor copilului;
  • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG 582/2016 privind Normele metodologice privind salarizarea personalului didactic (de predare, de conducere de îndrumare și control și a personalului didactic auxiliar);
  • Documente curriculare:
 

Planurile cadru:OMEN 3371/2013 (plan-cadru înv. primar);OMEC 3638/2001 (plan-cadru înv. gimnazial);

Programele școlare:OMEN 3418/2013 – cls pregătitoare, cls. I și II; OMEN 5003/2014 – cls. III și cls. IV; OMECI 5097 și

5098/2009, OMECI 5286/2006 (programe școlare ciclul gimnazial).

 • Legea 319/2006 privind protecția si securitatea muncii;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
X

Right Click

No right click