Scoala Gimnaziala - top

Şcoala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă

str. nr. 19, localitatea Cuza-Vodă

 jud. Călăraşi

 

 

 

 

Telefon

Telefon 0242339323

e-mail sc_cuzavoda@yahoo.com

Xpert Slider

Scoala Gimnaziala Cuza Voda - site oficial

Nu inceta sa inveti

DJ-Catalog2 Frontpage

Ultimele articole

Informare privind gradul de vaccinare 1 Noiembrie 2021

GHID_EV_NAT_VIII_2021

Anunț înscriere la grădinită 2021-2022

Anunț înscriere la grădinită  2021 2022

Inscrierea in invatamantul primar 2021-2022

Mai multe detalii despre Inscrierea in invatamantul primar gasiti pe pagina web a Inspectoratului Scolar Judetean Calarasi.

Consultati aici!

Metodologia si calendarul 2021-2022

Inscriere in clasa pregatitoare 2021-2022

Avem o clasă de pregătitoare cu 22 de locuri conform metodologiei.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

- CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE;

- COPIE A ACTULUI DE IDENTITATE AL PĂRINȚILOR/PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL;

- COPIE A CERTIFICATULUI DE NAŞTERE AL COPILULUI ( ACESTEA VOR FI CERTIFICATE CONFORM CU ORIGINALUL DE CĂTRE SECRETARIATUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, PE BAZA DOCUMENTELOR ORIGINALE);

- RECOMANDARE ELIBERATĂ DE UNITATEA DE NIVEL PREȘCOLAR (NUMAI PENTRU CEI CARE NU AU ÎMPLINIT 6 ANI PÂNĂ LA 31.08.2019 ȘI CARE AU FRECVENTAT GRĂDINIȚA);

- ADEVERINŢĂ C.J.R.A.E. CARE SĂ ATESTE DEZVOLTAREA PSIHOSOMATICĂ A COPILULUI (NUMAI PENTRU CEI CARE NU AU ÎMPLINIT 6 ANI PÂNĂ LA 31.08.2019 ȘI CARE NU AU FRECVENTAT GRĂDINIȚA SAU CARE S-AU ÎNTORS DIN STRĂINĂTATE;

- DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE;

 

Analiza Swot

I.3 ANALIZA S.W.O.T.

 

CURRICULUM
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- accesibilitatea documentelor curriculare: planuri-cadru de învăţământ,

programe școlare, manuale, caietul elevului, ghiduri metodologice etc.

- accentul pus pe atragerea elevilor spre demersul practic, utilitate, ca și pe obținerea performanței;

- existența programelor de pregătire suplimentară la disciplinele de examen;

- utilizarea metodelor moderne, activ-participative;

- program de orientare şcolară şi profesională a elevilor din clasele terminale.

- oferta educațională opțională nu corespunde în totalitate nevoilor de

   învățare aletuturor elevilor/opțiunilor părinților;

- implicare slabă a unor elevi/părinți/cadre didactice în activitățile

extrașcolare și extracurriculare organizate de către școală;

- valorificarea insuficientă a platformelor e-learning (ex. A-eL);

- procent relativ mare de elevi corigenți la clasa a VIII-a;

- frecvența foarte slabă a elevilor la programele de pregătire suplimentară.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- ofertă bogată de activități extraşcolare și extracurriculare;

- existența la nivelul școlii a unor trupe de teatru;

- posibilitatea diversificării ofertei CDŞ;

- scăderea interesului pentru studiu al elevilor, ca efect al programelor

școlare supraîncărcate de conținut la unele discipline;

- neadaptarea programelor şcolare la realităţile sociale şi la specificul actual al personalităţii elevilor.

RESURSA UMANĂ
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

-personal didactic calificat, instruit, pentru toate disciplinele de învăţământ:

29 titulari (62%), 19 suplinitori (38%);

16 – gradul didactic I; 4 – gradul didactic II, 3 cadre didactice cu definitivat,

3 cadre didactice debutante;

3 cadre didactice necalificate;

2 metodişti, 2 membri CNEME;

-interes crescut al cadrelor didactice pentru participare la cursuri de formare continuă/perfecționare, pentru metode moderne, inovative de predare-învățare;

-majoritatea elevilor manifestă o atitudine pozitivă față de școală, interes față de educație, nu au abateri comportamentale;

-managerul școlii dă dovadă de interes și se implicată în viața și problemele școlii, deschisă spre comunicare și rezolvarea problemelor, responsabilă;

-relaţii interpersonale (profesor-elev, profesori-părinţi, profesori-profesori) ce favorizează un climat educaţional deschis, stimulativ;

- slaba motivare a cadrelor didactice: salarii mici, volum mereu crescând de hârtii considerate ca fiind inutile;

- conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a câtorva cadre didactice;

- disponibilitatea scăzută a unor cadre didactice pentru lucrul în echipă,

către comunicare/ascultare a problemelor elevilor;

- divizarea catedrelor (profesori titulari pe 4 – 8 ore, în câte 2 școli) și

mobilitatea accentuată a personalului didactic la unele discipline, care

determină un interes slab al respectivelor cadre didactice pentru interesele și problemele școlii, în condițiile în care viitorul lor nu este legat de cel al școlii;

-   criza de personal didactic-auxiliar (1/4 post secretar, ¼ post administrator financiar, post administrator de patrimoniu neexistent) și administrativ (4 posturi îngrijitor).

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- posibilitatea perfecționării/dezvoltării profesionale prin participarea la

simpozioane, sesiuni de referate/comunicări științifice, cercuri pedagogice, activități metodice la nivel de județ;

- disponibilitatea unor cadre didactice dedicate meseriei de a desfășura

activități de pregătire suplimentară;

- recentele schimbări legislative în ceea ce priveşte normarea-salarizarea pot determina accentuarea crizei de personal didactic-auxiliar;

- perpetuarea instabilității pe post a cadrelor didactice, determinată de lipsa profesorilor titulari (franceză, ed. plastică, ed. muzicală);

- lipsa timpului şi interesul scăzut al multora dintre părinți faţă de viața şcolii determină scăderea gradului de implicare a familiei în viaţa şcolară, implicit a rezultatelor şcolare ale elevilor;

- scăderea populaţiei şcolare;

- criza de personal la ciclul primar;

- creşterea numărului de elevi cu părinţi plecaţi în străinătate;

- agravarea problemelor sociale/economice/educaţionale în rândul unor

familii, cu efecte asupra comportamentului, frecvenţei şi rezultatelor

elevilor.

RESURSE MATERIALE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- spaţii de învăţământ amenajate corespunzător, ce răspund condiţiilor

igienico-sanitare necesare pentru un învățământ de calitate;

- funcționarea într-un singur schimb;

- săli de clasă dotate cu mobilier adecvat;

- existenţa unui laborator de informatică dotat cu 30 de calculatoare de tip desktop, conexiune la internet, videoproiector;

- clădire reabilitată;

- centrală termică proprie;

- sală de sport modern construită, dotată cu echipamente sportive;

- realizarea proiectului de buget adaptat nevoilor şcolii.

- nu există cabinete specializate pentru fiecare disciplină de studiu;

-fonduri bugetare insuficiente pentru perfecţionare, recompensare, precum şi pentru achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice;

- dificultăți în atragerea unor fonduri extrabugetare;

-    sistarea posibilităților de recompensare a cadrelor didactice cu performanțe (prima de 2%),a celor 100 euro pentru cărți și material didactic, atichetelor – cadou, a tichetelor de vacanță.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- posibilitatea de sporire a veniturilor cadrelor didactice prin acordarea

gradațiilor de merit.

- veniturile reduse și statutul social marginal determină lipsa de motivare a cadrelor didactice, amenințând cu scăderea calității actului educațional;

- atitudinea necorespunzătoare a unora dintre elevi privind întreţinerea

spaţiilor de învăţământ și a bunurilor școlii, a manualelor școlare;

- creşterea costurilor la utilităţi şi la material didactic;

- ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice duce la uzura rapidă a unor echipamente, precum calculatoarele şi softurile;

RELAŢII COMUNITARE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- imagine bună a școlii, percepţie de încredere a comunităţii;

- colaborare bună cu Primăria Cuza-Vodă, Secţia de Poliție de pe raza comunei, cele 3 Parohii;

- colaborarea cu poliţia, cu CJRAE pentru derularea unor programe de prevenirea absenteismului, a abandonului şcolar şi a delincvenţei juvenile;

- parteneriate cu diverse instituţii pentru activităţile extracurriculare;

- existența site-ului școlii, mereu actualizat, ce prezintă noutăţi de interes pentru elevi/părinți/comunitate.

- număr relativ redus de părinţi implicaţi activ în viaţa şcolii;

- colaborare redusă cu agenţii economici şi alte instituţii;

- dezinteresul şi slaba preocupare a multor unor cadre didactice pentru

realizarea de noi acorduri de parteneriat în vederea promovării constante a imaginii şcolii.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii

(Primărie, Biserică, Poliţie, Biblioteca comunei Cuza-Vodă);

- activităţi comune elevi – profesori – părinţi;

- inconstanța în preocuparea pentru organizarea activităţilor de parteneriat poate duce la diminuarea/anihilarea efectelor așteptate;

- migragrea elevilor către oraș din cauza distanței foarte mici.

MANAGEMENT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- cerinţele legale privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ

preuniversitarsunt îndeplinite;

- documente manageriale riguros și corect întocmite, în concordanţă cu ţintele strategice generale; elaborarea unei diagnoze obiective şi proiectarea

realistă a activităţii manageriale;

-  competenţele manageriale ale directorului, în urma participării la cursuri de formare în domeniu, dar și dobândite la locul de muncă;

-  organizarea clară, arborescentă, stabilă, cu sarcini şi responsabilităţi bine stabilite;

-  respectarea Regulamentului intern și a Regulamentului de organizare și funcționare al școlii;

- reprezentativitatea beneficiarilor în Consiliul de administrație;

- capacitatea de comunicare internă şi externă;

- adaptabilitate la schimbări şi rezistenţa la stres;

- stil de conducere democratic;

- atmosferă destinsă, de încredere, colaborare, muncă în echipă;

- 2 cadre didactice membre CNEME;

- gestionarea eficientă a resurselor.

- puţine cadre didactice membre CNEME (2);

- existenţa unor documente la nivel pur formal;

- insuficienta monitorizare a activităţilor derulate în unitate;

-supraîncărcarea fişei postului directorului, complexitatea sarcinilor

manageriale care includ managementul procesului didactic, managementul administrativ şi managementul financiar; obligație de catedră.

- elaborarea şi implementarea de proceduri pentru toate compartimentele;

- număr insuficient de asistenţe și inter-asitențe;

- interes scăzut al părinţilor pentru sprijinirea cadrelor didactice;

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- capacitatea de adaptare la nou;

- organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director

adjunct va aduce un plus de imagine, de stabilitate, de autoritate;

- existenţa cursurilor de perfecţionare în Managementul Educaţional;

- noul R.O.F.U.I.P.-care a micşorat numărul de comisii.

- carenţele legislative în mai multe domenii ;

- prevederi legislative în domeniul învățământului, care nu sunt respectate;

- număr crescând de situaţii cu termen de elaborare imediat, în detrimentul unui management eficient al timpului;

- influenţa negativă a mass media în ceea ce priveşte starea învăţământului,

X

Right Click

No right click